-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Urząd Stanu Cywilnego 

data publikacji: 31-01-2018 | 12:43
data ostatniej modyfikacji: 01-02-2018 | 09:46
wytworzył: Monika Baczyńska
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

a) Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego:

 1. Wniosek w przedmiotowej sprawie;

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);

  • urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał);

  • zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;

   • dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

 

II. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji, unieważnienie małżeństwa – 11,00 zł

 2. Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

III. Forma załatwienia:

 • Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa

 

IV. Termin załatwienia sprawy administracyjnej:

Niezwłocznie, najpóźniej do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

V. Tryb odwoławczy:

W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, przy tym informuje o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

 

VI. Dodatkowe informacje odnośnie procedury:

 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.

 2. Pełnomocnikiem w przedmiotowej sprawie może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 3. Na podstawie art. 31 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

VII. Podstawa prawna:

 1. Art. 24 ust. 1 i 2 , art. 31, art. 108 ust. 1 -3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 33,76a , 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 3. art. 1 ust. 1 lit. A, art. 21 ust. 1,2 i 3, art. 37 i 39 oraz art. 64 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/ 2000

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1904).;

 5. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330) .

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu

2. Pełnomocnictwo

««« powrót
Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo