-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Urząd Stanu Cywilnego 

data publikacji: 31-01-2018 | 12:36
data ostatniej modyfikacji: 01-02-2018 | 09:45
wytworzył: Monika Baczyńska
Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu

 

II. Opłaty:

 1. Przyjęcie oświadczenia w formie protokołu nie podlega opłacie skarbowej.

 

III. Forma załatwienia:

 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - protokół.

 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (pismo Kierownika USC).

 

IV. Termin załatwienia sprawy administracyjnej:

Niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni od złożenia wniosku.

 

V. Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni od złożonego wniosku powiadamia na piśmie mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

VI. Dodatkowe informacje odnośnie procedury:

 1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed konsulem oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa.

 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletniości.

 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

 4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

 

VII. Podstawa prawna:

 1. Art. 18,22, 32, 63, 64, 65, 66, 67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682)

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o ustaleniu ojcostwa.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo