-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Urząd Stanu Cywilnego 

data publikacji: 30-01-2018 | 12:32
data ostatniej modyfikacji: 31-01-2018 | 12:26
wytworzył: Monika Baczyńska
Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego;

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy w mieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

 4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub wyciąg lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.

 5. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

 

II. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.

 2. Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karsin: BS Czersk Oddział Karsin 75 8147 0002 2600 1313 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

III. Forma załatwienia:

 1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego

 2. Decyzja administracyjna odmawiająca sprostowania aktu stanu cywilnego

 

IV. Termin załatwienia sprawy administracyjnej:

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

V. Tryb odwoławczy:

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek
 2. Pełnomocnictwo

««« powrót
Liczba odwiedzin: 65045
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo