-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Urząd Stanu Cywilnego 

data publikacji: 30-01-2018 | 11:55
data ostatniej modyfikacji: 30-01-2018 | 12:10
wytworzył: Monika Baczyńska
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).;

 2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

 

II. Opłaty:

 • Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

III. Forma załatwienia:

 • Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca następuje do protokołu.

 • Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

IV. Termin załatwienia sprawy administracyjnej:

Niezwłocznie - najpóźniej do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

V. Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmownej Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

VI. Dodatkowe informacje odnośnie procedury:

 1. W przypadku, gdy matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

 2. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca można złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu stanu cywilnego albo polskim konsulem.

 3. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeśli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

 5. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

 6. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

 

VII. Podstawa prawna:

 1. Art. 18,22, 32, 63, 64, 65, 66, 67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 ze zm.);

 2. Art. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682)

 3. Art. 35, 127, 127a, 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

ZAŁĄCZNIK:

1. Wniosek

««« powrót
Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo