-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór na stanowiska pracy 

data publikacji: 07-09-2016 | 13:24
data ostatniej modyfikacji: 29-09-2016 | 13:19
data wytworzenia dokumentu: 07-09-2016
wytworzył: Tomasz Urbański
wprowadził: Wiesława Mudlaw
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów.

 Karsin, dnia 7 września 2016r.

WÓJT GMINY KARSIN

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds.  gospodarki komunalnej i odpadów.

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:

 

Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222.

Nazwa stanowiska- Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej I stopnia- inżynier;
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium RP;
  3. dobry stan zdrowia;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. osoba ubiegająca się o stanowisko urzędnicze:

- musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. biegła znajomość obsługi komputera;
  2. umiejętność pracy w zespole;
  3. znajomość ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminie;
  4. znajomość ustawy o odpadach;
  5. znajomość ustawy prawo budowlane;
  6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. gospodarowanie zasobem komunalnym i mieszkaniowym na terenie Gminy;
  2. prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych;
  3. organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych;
  4. kontrola gospodarki odpadami;
  5. obsługa rachunkowa gospodarki odpadami;
  6. sprawozdawczość  gospodarki odpadami;
  7. nadzór nad utrzymaniem czystości nieruchomości i miejsc komunalnych;
  8. wydawanie opinii i postanowień w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  9. sprawy związane z rejestrem działalności regulowanej;
  10. udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku,
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wymienionych dokumentów, kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. w sierpniu 2016r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karsin w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 

 

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Karsin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Karsin, 83- 440 Karsin, ul. Długa 222 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej i odpadów w terminie do dnia 19 września 2016r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.

      Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.karsin.ires.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych t.j.(Dz. U. z 2014r. poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

Wójt Gminy Karsin

 

Załączniki:

Wyniki konkursu                                                                          

««« powrót
Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo