-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór na stanowiska pracy 

data publikacji: 07-09-2016 | 13:11
data ostatniej modyfikacji: 29-09-2016 | 13:21
data wytworzenia dokumentu: 07-09-2016
wytworzył: Wiesława Mudlaw
wprowadził: Wiesława Mudlaw
Sekretarz Gminy Karsin

Karsin, dnia 7 września 2016r.

 

WÓJT GMINY KARSIN

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Sekretarza Gminy Karsin.

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:

 

Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222.

Nazwa stanowiska- Sekretarz Gminy.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
  2. co najmniej cztero letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. *02), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
  3. obywatelstwo polskie;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. osoba ubiegająca się o stanowisko urzędnicze:

- musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

        f) znajomość obsługi komputera.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
  2. zdolność analityczna i umiejętność pracy w zespole;
  3. znajomość regulacji prawnych, związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

 


 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

          1) Zastępstwo Wójta i Zastępcy wójta w czasie ich nieobecności, w zakresie związanym z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy;

          2) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności”

 

 

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego;
 2. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
 3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 4. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz koordynowanie prac związanych z doskonaleniem kadr;
 5. nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie;
 6. kontrola wewnętrzna;
 7. przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
 8. nadzór nad przygotowaniem projektów zarządzeń wójta;
 9. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji;
 10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych;
 11. wnioskowanie do wójt i innych władz o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników urzędu i osób związanych z funkcjonowaniem samorządu;
 12.  koordynacja i nadzór  nad zakupem środków trwałych;
 13. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
 14. nadzór nad systemem zamówień publicznych w urzędzie;
 15. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
  1. praca w wymiarze 1 etatu,
  2. wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1786 zpz) oraz Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Karsin;
  3. wynagrodzenie wypłacane do końca każdego miesiąca;
  4. praca przy komputerze;
  5. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami urzędu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku,
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wymienionych dokumentów, kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. w sierpniu 2016r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karsin w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Karsin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Karsin, 83- 440 Karsin, ul. Długa 222 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w terminie do dnia 19 września 2016r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.

      Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.karsin.ires.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych t.j.(Dz. U. z 2014r. poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

                                                                                Wójt Gminy Karsin

 

Załączniki:

Wyniki konkursu

««« powrót
Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo