-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór na stanowiska pracy 

data publikacji: 31-05-2016 | 12:07
data ostatniej modyfikacji: 31-05-2016 | 12:07
wytworzył: Wiesława Mudlaw
wprowadził: Wiesława Mudlaw
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wielu

Wójt Gminy Karsin dnia 31 maja 2016 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz.373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 168);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treść tych dokumentów (Dz.U. z 2013r. poz. 1388 oraz z 2016r. poz. 178);
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016r. poz. 195) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata, na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wielu” w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.  w biurze Rady Gminy pod adresem:

Urząd Gminy Karsin

ul. Długa 222, 83-440 Karsin

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karsin. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo