-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór na stanowiska pracy 

data publikacji: 09-02-2016 | 09:19
data ostatniej modyfikacji: 09-02-2016 | 09:19
wytworzył: Magdalena Jereczek
wprowadził: Wiesława Mudlaw
Pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin ogłasza  nabór na stanowisko
pracownika socjalnego
umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
• wykształcenie zgodne z art. 116 ust, 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.
• Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1.    Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2.    Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3.    Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • Pedagogika;
 • Pedagogika specjalna;
 • Politologia;
 • Polityka społeczna;
 • Psychologia;
 • Socjologia;
 • Nauki o rodzinie.

• Przynajmniej półroczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
• zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
• wymagana wiedza specjalistyczna: przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dokumentów programowych dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• umiejętność skutecznego komunikowania się;
• umiejętność pracy zespołowej;
• umiejętność organizowania pracy własnej;
• umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
• zaangażowanie;
• dyspozycyjność;
• znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
• odporność na sytuacje stresowe;
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
• prawo jazdy kat. „B”;
• bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
• sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• Praca socjalna;
• Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
• Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
• Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
• Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
• Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
• Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
• Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
• Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
• Pełnienie funkcji pracownika socjalnego w projekcie systemowym „Nowa Szansa” w tym:

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z uczestnikami projektu w celu udzielania pomocy finansowej;
 • Zawieranie kontraktów socjalnych;
 • Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej wobec uczestników projektu;
 • Zakładanie teczek osobowych uczestników projektu. Czuwanie nad kompletnością dokumentacji;
 • Raportowanie o problemach powstałych w wyniku realizacji niniejszych zadań;
 • Ścisła współpraca z Zespołem projektowym;
 • Przygotowywanie materiałów/sprawozdań z realizacji projektu w celu umieszczenia na stronie internetowej;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez członków Zespołu Projektowego.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
• list motywacyjny;
• cv, kwestionariusz osobowy
• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o braku przeciwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie
lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin

w terminie do dnia 18.02.2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”, oraz własnoręcznym podpisem.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 64808
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo