-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór na stanowiska pracy 

data publikacji: 09-02-2016 | 09:12
data ostatniej modyfikacji: 09-02-2016 | 09:12
wytworzył: Magdalena Jereczek
wprowadził: Wiesława Mudlaw
Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin ogłasza  nabór na stanowisko
asystenta  rodziny  
umowa o pracę w wymiarze 1/4 etatu

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
•     wykształcenie zgodne z ustawą o  wspieraniu rodziny  i  systemie pieczy zastępczej tj.
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia,  socjologia, nauki  o rodzinie lub  praca socjalna lub
b)  wykształcenie  wyższe  na  dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem  z zakresu pracy  z dziećmi lub  rodziną i  udokumentuje co  najmniej  roczny staż pracy z  dziećmi  lub  rodziną lub  studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia  określony  na  podstawie ust.3 i udokumentuje co  najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub  rodziną  lub
c)  wykształcenie średnie  i szkolenie  z zakresu pracy  z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy  z  dziećmi lub  rodziną;
• nie  jest i nie  była  pozbawiona  władzy   rodzicielskiej  oraz   władza  rodzicielska  nie jest   jej  zawieszona  ani  ograniczona;
• wypełnia obowiązek  alimentacyjny – w  przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu  egzekucyjnego;
• nie  była  skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo  lub umyślne  przestępstwo  skarbowe.
• posiada  dobrą znajomość przepisów prawa  z zakresu: wspierania  rodziny i  systemu  pieczy  zastępczej, pomocy  społecznej, przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie, przeciwdziałania  alkoholizmowi i  narkomanii, prawo  pracy, prawa  rodzinnego,
• posiada prawo  jazdy  kat. B  oraz własny samochód.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• wiedza i  doświadczenie w  zakresie   prawidłowego  funkcjonowania  rodziny,
• znajomość lokalnego środowiska oraz  umiejętność nawiązywania  współpracy  z  jednostkami   i  instytucjami  pomocy  społecznej,
• samodzielność w  działaniu  oraz  wykazywaniu własnej  inicjatywy,
• komunikatywność,  empatia,  zaangażowanie, asertywność,
• umiejętność  pracy  w  zespole,
• odporność na sytuacje  stresowe,
• umiejętność  zachowania  bezstronności w  kontakcie z  rodziną,
3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
• opracowanie  i  realizacja planu pracy z  rodziną we  współpracy z członkami  rodziny i  w  konsultacji z pracownikiem  socjalnym, o którym mowa  w art. 11 ust.1
• opracowanie we współpracy z członkami rodziny, i  koordynatorem  rodzinnej pieczy  zastępczej, planu  pracy z rodziną, który  jest  skoordynowany z  planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy  zastępczej ;
• udzielenie pomocy  rodzinom   w poprawie ich sytuacji  życiowe, w  tym  w  zdobywaniu  umiejętności prawidłowego  prowadzenia   gospodarstwa domowego;
• udzielenie  pomoc rodzinom w rozwiązywaniu  problemów socjalnych;
• udzielenie  pomocy  rodzinom w rozwiązywaniu problemów  psychologicznych;
• udzielenie  pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej  rodzin;
• motywowanie członków rodzin do  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie  pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i  utrzymywaniu pracy  zarobkowej;
• motywowanie  do udziału w  zajęciach  grupowych dla  rodziców, mających  na  celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i  umiejętności  psychospołecznych;
• udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez   udział  w  zajęciach  psychoedukacyjnych
• podejmowanie działań  interwencyjnych  i  zaradczych  w  sytuacji  zagrożenia  bezpieczeństwa dzieci  i  rodzin;
• prowadzenie   indywidualnych  konsultacji   wychowawczych  dla  rodziców   i  dzieci;
• prowadzenie  dokumentacji dotyczącej  pracy  z   rodziną;
• dokonywanie okresowej  oceny  sytuacji    rodziny,  nie  rzadziej  niż  co  pół  roku, i przekazywanie  tej oceny  podmiotowi,  o którym  mowa  w art. 17  ust.1;
• monitorowanie  funkcjonowania  rodziny po  zakończeniu  pracy  z  rodziną;
• sporządzanie, na wniosek  sądu, opinii  o  rodzinie  i  jej  członkach;
• współpraca z  jednostkami administracji   rządowej i  samorządowej, właściwymi  organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami i   osobami specjalizującymi się  w  działaniach na rzecz dziecka  i rodziny;
• współpraca   z zespołem  interdyscyplinarnym lub  grupą  roboczą,  o których  mowa  w  art.. 9a ustawy z dnia 29  lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy   w rodzinie (Dz.U. Nr 180,poz.1493,  z pózn. zm.), lub innymi  podmiotami, których pomoc przy  wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
• współpraca z  instytucjami takimi jak  szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy itp.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY:
• list motywacyjny,
• cv, kwestionariusz osobowy
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe
• kserokopie świadectw pracy  dokumentujących wymagany  staż  pracy lub  zaświadczenie  o zatrudnieniu,  zawierające  okres zatrudnienia,  w przypadku  pozostawania  stosunku  pracy,
• oświadczenie, że  kandydat nie był  karany  za umyślne  przestępstwo ścigane  z  oskarżenia  publicznego, za przestępstwo przeciwko  mieniu, przeciwko  obrotowi  gospodarczemu, przeciwko  działaniu  instytucji  państwowych  oraz  samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności   dokumentów lub  za  przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni  praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została  mu  zawieszona ani ograniczona,
• oświadczenie, że kandydat wypełnia  obowiązek alimentacyjny, w  przypadku gdy taki obowiązek  został  nałożony na podstawie  tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego  przez  sąd,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych zawartych, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014r , poz. 1182 z późn. zm.)  w celach   przeprowadzenia  naboru na  stanowisko asystenta  rodziny.
• Oświadczenie  o posiadaniu  obywatelstwa polskiego,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie
lub przesłać na adres:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin

w terminie do dnia 18.02.2016 r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”, oraz własnoręcznym podpisem.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 64810
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo