-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Nabór na stanowiska pracy 

data publikacji: 02-02-2016 | 15:13
data ostatniej modyfikacji: 02-02-2016 | 15:13
wytworzył: Tomasz Urbański
wprowadził: Wiesława Mudlaw
Podinspektor ds. geodezji, planowani przestrzennego i gospodarki gruntami

Karsin, dnia 2 luty 2016 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Karsin
o naborze na wolne stanowisko pracy.

1. Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222.
Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. geodezji, planowani przestrzennego i gospodarki gruntami.
Wymiar czasu pracy: pełen etat.

3. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku;
b) co najmniej 3-letni staż pracy;
c) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium RP;
d) dobry stan zdrowia;
e) nieposzlakowana opinia;
f) osoba ubiegająca się o stanowisko urzędnicze:
- musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.     

4. Wymagania dodatkowe:

a) biegła znajomość obsługi komputera;
b) umiejętność pracy w zespole;
c) znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
d) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
e) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
f) znajomość ustawy prawo budowlane;
g) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
h) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Wydawanie decyzji z tyt. wzrostu wartości działek po uchwaleniu zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego;
b) informacyjne prowadzenie ewidencji gruntów;
c) przygotowywanie wniosków i materiałów do komunalizacji gruntów;
d) wykonywanie niezbędnych czynności dla wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przejęcia, przekazania i sprzedaży gruntów;
e) wydawanie postanowień i decyzji na rozgraniczenie działek oraz podział działek;
f) badanie ksiąg wieczystych i zakładanie nowych dla nieruchomości gminnych;
g) prowadzenie gospodarki gruntami stanowiącej własność gminy,
h) przygotowywanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych;
i) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów gminy w zarząd lub użytkowanie wieczyste;
j) prowadzenie oraz przygotowywanie materiałów związanych z nadawaniem nazw miejscowości i ulic;
k) nadawanie numerów budynkom oddawanym do użytku;
l) prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
m) przygotowywanie i przedkładanie do uchwalenia radzie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
n) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
o) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
p) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomości;
q) działanie w porozumieniu z wojewódzkim i powiatowym konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
r) udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy, 
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku,
i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

W przypadku niedostarczenia kompletu wymienionych dokumentów, kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

7. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( tj. w grudniu 2015r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karsin w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Karsin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Karsin, 83-440 Karsin, ul. Długa 222 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. geodezji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami w terminie do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 15.00 /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.karsin.ires.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych t.j.(Dz. U. z 2014r. poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

 

Wójt Gminy Karsin

««« powrót
Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo