-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Decyzje o ustaleniu lolalizacji inwestycji celu publicznego 

Inwestycje celu publicznego 
data publikacji: 15-07-2008 | 12:32
data ostatniej modyfikacji: 25-09-2008 | 11:26
wprowadził: Kinga Browarczyk

Karsin, dnia 24.09.2008 r.
Nr AiB.7331-11cp/08

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KARSIN

Stosownie do przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)
zawiadamiam, że
w dniu 24.09.2008 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze wzmocnieniem odcinka drogi powiatowej nr 2410G Lubnia – Czersk od m. Wiele do m. Karsin o długości 3,373 km, na terenie obejmującym części działek nr ewid. 409 w obrębie Wiele i nr ewid. 186 w obrębie Karsin, gmina Karsin (w granicach istniejącego pasa drogowego), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Kościerzynie, ul. Drogowców 2.
 Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 Jednocześnie informujemy, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono na tablicy informacyjnej tut. Urzędu, przekazano Sołtysom i wpisano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karsin.

 

               WÓJT GMINY
                       /-/
        mgr inż. Roman Brunke

Liczba odwiedzin: 64806
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo