-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Obwieszczenia 

Informacje o środowisku 
data publikacji: 29-06-2011 | 11:12
data ostatniej modyfikacji: 25-01-2017 | 09:33

Karsin, dn. 18 stycznia 2017 r.

INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn.: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karsin na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” (APOŚ)."
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w piśmie znak: ONS.9022.1.81.2016.AR z dnia 15.11.2016 r. uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowiska dla APOŚ. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem znak: RDOŚ-Gd.WOO.410.92.2016.AM.1 z dnia 29.12.2016 r. stwierdził, iż: "dla APOŚ nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska". Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień APOŚ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 


Karsin, dn. 1 sierpnia 2016 r.

RGŚ.6721.2.2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XVI/133/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie  pisemnej na adres: Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin;
  • w formie ustnej do protokołu  w Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, pokój nr 2,  w godz. od 7:00 do 15:00;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: rgs.karsin@gmail.com

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Karsin.

Wójt Gminy Karsin


Karsin, dn. 1 sierpnia 2016 r.

RGŚ.6721.1.2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin
oraz budowy napowietrznej dwutorowej  linii 110 kV na terenie Gminy Karsin

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XVI/134/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin  oraz budowy napowietrznej dwutorowej  linii 110 kV na terenie Gminy Karsin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie  pisemnej na adres: Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, pokój nr 2,  w godz. od 7:00 do 15:00;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: rgs.karsin@gmail.com

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Karsin.

Wójt Gminy Karsin


Karsin, dnia 15 paździerwnika 2014 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z dnia 24 kwietnia 2012 r. ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Karsin uchwały Nr XXXVII/285/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Karsinie, pokój nr 2 w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Karsinie, pokój nr 2 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej,  ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójt Gminy Karsin.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Karsin


Karsin, dnia 13 sierpnia 2013 roku

Obwieszczenie o  wyłożeniu do wglądu projektu  Planu sporządzanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącego zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220047, który obejmuje Gminę Karsin.

Wójt Gminy Karsin informuje, że z projektem planu zadań ochronnych oraz dokumentacją sporządzoną na jego potrzeby można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, na stronie internetowej http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/ w zakładce Aktualności/Zarządzenia/projekty zarządzeń oraz za pośrednictwem Platformy Informacyjno komunikacyjnej pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl/ lub w siedzibie Urzędu Gminy Karsin (pok. nr 5).

Wnioski i uwagi do projektów można składać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do dnia 11 września 2013 roku.


Karsin, dnia 13 sierpnia 2013 roku

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu Planu zadań ochronnych Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 sporządzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, który obejmuje Gminę Karsin

Z projektem Planu zadań ochronnych oraz dokumentacją sporządzoną na jego potrzeby można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 lub na stronie internetowej w zakładce: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/ w zakładce Aktualności/Zarządzenia/Projekty Zarządzeń lub za pośrednictwem Platformy pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl/ lub w siedzibie Urzędu Gminy Karsin (pok. nr 5).
Uwagi i wnioski można składać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do dnia 9 września 2013 roku.


Karsin, dnia 29 lutego 2012 roku

Nr Rgś 6220.1.6.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KARSIN

Wójt Gminy Karsin zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29.02.2012r. Nr Rgś 6220.1.4.2012 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka rehabilitacyjno terapeutycznego i wypoczynkowego, pomostu do cumowania statków do uprawiania sportu lub rekreacji i pomostu do uprawiania wędkarstwa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 645 i 638 w Wielu. Jednocześnie informuję, że na  niniejsze postanowienie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 7 dni od dnia  jego otrzymania.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowieniem Nr Rgś 6220.1.5.2012 dokonano zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania  mają możliwość zapoznania się z treścią wyżej wymienionych postanowień oraz całą dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Karsin, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu. 
 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się:
1) tablica ogłoszeń Urząd Gminy Karsin, a/a
2) strona internetowa Urzędu Gminy Karsin, http://www.karsin.pl (Informacje o środowisku)
3) tablica ogłoszeń w Sołectwie Wiele


Karsin, dnia 19 maja 2011 roku

Nr Rgś-Dś-6220.16.10.2011


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Stosownie do przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art. art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m, ż e

w dniu 15 marca 2011 roku na wniosek Pana Marka Krieger reprezentującego spółkę AGRO EKO, Jeziorna 4a, Borsk, 83-442 Karsin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej pomiędzy rzeką Wdą, a kanałem Wdy wraz z obiektami towarzyszącymi. Planowane przedsięwzięcie i zasięg jego oddziaływania na środowisko zawierać się będą na działkach o numerach ewidencyjnych: 174, 165/3, 163, 140/1, 140/2, 111, 140/3, 164, 165/1, 658/3, 180/4, 180/5, 137, 138/4, 139/11 położonych w obrębie Borsk, gmina Karsin, powiat kościerski oraz działce nr 13 położonej w obrębie Bąk, gmina Karsin, powiat kościerski.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się stronom postępowania (w tym użytkownikom Kanału Wdy) czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Karsin - Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, ul. Długa 222, 83-440 Karsin (pokój nr 5), w godzinach od 7:00 – 15:00.
Jednocześnie informujemy, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono na tablicy informacyjnej w tut. Urzędu, podano do wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej: – BIP (Informacje o środowisku – Decyzje środowiskowe) oraz EKOPORTAL, karta typu A, a także przekazano Sołtysowi miejscowości Borsk i Bąk.

Wójt Gminy /-/ wz.
mgr inż. Jan Orlikowski
Sekretarz Gminy

Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo