-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zawiadomienia 

Informacje o środowisku 
data publikacji: 04-09-2008 | 13:55
data ostatniej modyfikacji: 30-03-2011 | 07:32

Karsin, dnia 4 luty 2011 r.

ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy w Karsinie  informuje, iż w myśl  § 6, 7 i 35 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karsin, właściciel nieruchomości  jest zobowiązany do wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym. Zgodnie z ww. Regulaminem określa się minimalną liczbę i wielkość niezbędnych pojemników na odpady komunalne, w które trzeba wyposażyć nieruchomość:

  1. nieruchomość jednorodzinna oraz letniskowa, w której zamieszkuje do 6 osób -  zestaw: jeden pojemnik 110 l lub 120 l na odpady zmieszane i jeden pojemnik 110 l lub 120 l na odpady segregowane;
  2. nieruchomość jednorodzinna oraz letniskowa, w której zamieszkuje powyżej 6 osób - zestaw: dwa pojemniki 110 l lub 120 l lub jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane oraz dwa pojemniki 110 l lub 120 l, lub jeden pojemnik 240 l na odpady segregowane;
  3. nieruchomość wielorodzinna: pojemniki wspólne - zestaw: jeden pojemnik 1100 l na odpady zmieszane oraz jeden pojemnik 1100 l na odpady segregowane na każde 50 osób zamieszkujących lub pojedyncze pojemniki na każdy lokal mieszkalny według zasad określonych w punkcie 1 i 2;
  4. dla punktów handlowych poza lokalem – pojemnik co najmniej 110 l;
  5. dla lokali i punktów gastronomicznych – pojemnik co najmniej 110 l;
  6. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – pojemnik co najmniej 110 l;
  7. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l na każdych 10-ciu pracowników.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do posiadania i okazania na żądanie osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Karsin dokumentów potwierdzających zawarcie umowy i uiszczenie opłat za korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (na terenie Gminy Karsin obecnie dwie firmy posiadają zezwolenie na prowadzenie ww. działalności, tj. Zakład Usług Komunalnych w Czersku - nr tel. 52 398 43 80 oraz SITA Kościerzyna -nr tel. 58 686 52 05). Brak ww. dokumentów spowoduje przekazanie sprawy do Policji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

WÓJT GMINY
WZ.  (-)
mgr inż. Jan Orlikowski
Sekretarz Gminy

  1. właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela, a także współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, właściciela nieruchomości letniskowej, a także inny podmiot władający nieruchomością, również wykonawcę robót budowlanych oraz przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 oraz z 2004 r. Nr 141 poz. 1492) lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany


Karsin, dnia 31.08.2010 r.

UWAGA

Urząd Gminy w Karsinie informuje, iż w związku z art. 13a ust. 2  Ustawy o lasach (Dz.U.  z 1991 r., Nr 101, poz. 444 z póź. zm.), w bieżącym roku,  w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5-letnim (lata 2010-2014) – opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014.  Prace związane z inwentaryzacją stanu lasu (dokonywanie obserwacji i pomiarów)  będą wykonywane przez  przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej . Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w lipcu, sierpniu i wrześniu.
 W związku z powyższym tut. Urząd zwraca się z prośbą do właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom w/w przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów.
Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych (będą dostarczały danych o lasach  dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej oraz banku danych o lasach, jak również będą służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.)


Karsin, dnia 04.09.2008 r.

Nr Rgś 762-OŚ-4/2008


ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy w Karsinie działając zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Romana Stolz, właściciela Przedsiębiorstwa Żwiromex Roman Stolz z siedzibą w Czersku przy ul. H. Sienkiewicza 6, w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Karsin, położonego na terenie części działki nr 560, gmina Karsin.
W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Wydział Ochrony Środowiska ul. 3 Maja 9c oczekuje opinii od zainteresowanych, których interesu prawnego lub obowiązku postępowanie może dotyczyć, a zwłaszcza właścicieli nieruchomości przyległych do terenu badań, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, że dane w przedmiotowej sprawie zamieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy, przekazano Sołtysowi miejscowości Karsin oraz podano do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych - EKOPORTAL, karta typu A.


                                        WÓJT GMINY
                                       /-/
                                         mgr inż. Roman Brunke

Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo