-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 17-06-2019 | 14:20
data ostatniej modyfikacji: 17-06-2019 | 14:20
data wytworzenia dokumentu: 21-05-2018
wytworzył: Tomasz Urbański
««« powrót
Nabór wniosków o udzielenie dotacji. 21 maja 2018

Karsin, dnia 21 maja 2018 r.

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Karsin.


Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Gminy Karsin z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla  obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Karsin, zmienionej Uchwałą Nr XXV/N/222/17 Rady Gminy Karsin z dnia 21 lipca 2017 r., Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Gminy Karsin.
Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego  lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2018. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określają w/w Uchwały.
Kwota zaplanowana w budżecie na ochronę zabytków wynosi 100.000 zł.
Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać w terminie do 4 czerwca 2018 r. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222
83-440 Karsin

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niekompletne  lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się w szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość złożonego wniosku oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację.

/-/ Roman Brunke

Liczba odwiedzin: 65030
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo