-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 13-06-2018 | 08:01
data ostatniej modyfikacji: 13-06-2018 | 08:14
data wytworzenia dokumentu: 02-06-2017
wytworzył: Tomasz Urbański
««« powrót
Zapytanie ofertowe 02 czerwca 2017

 

Przedmiot: pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

 nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 w branżach: ogólnobudowlanej, sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznej.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karsin, 83 – 440 Karsin, ul Długa 222, tel. 58 687-33-22, fax 58 687-31-20, e-mail: ug@karsin.pl

 

II. WPROWADZENIE

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania
 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą i wynosi poniżej 30 000 EURO.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem oferty jest dokonanie następujących czynności:

 1. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów a określonych głównie przez Prawo Budowlane w artykułach 17 i 25, w branżach: ogólnobudowlanej, sieci i instalacji sanitarnych.
 2. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesną wiedzą techniczną.
 3. Kontrola jakości, ilości i technologii wykonawstwa robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń. Szczegółowa kontrola prowadzona jest przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż.
 4. Wydawanie decyzji nakazujących poprawę wykonanych robót oraz wymianę wyrobów budowlanych (materiałów) lub urządzeń, w przypadku wadliwego ich wykonania lub wykonania niezgodnego z projektem.
 5. Ustalanie i zatwierdzanie koniecznych do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych badań i prób materiałów i urządzeń oraz określanie sposobu i czasu ich wykonania, a w razie potrzeby uczestnictwo przy takich próbach.
 6. Uczestnictwo w odbiorach robót zanikających i częściowych, odbiorze końcowym oraz przyjmowanie od wykonawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów).
 7. Zatwierdzanie protokołów wykonanych i odebranych robót. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru Zleceniobiorca sporządza wykaz usterek i określa terminy ich usunięcia.
 8. Sporządzanie wniosków (protokołów) dotyczących konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu.
 9. Sprawdzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu kosztorysów sporządzonych przez wykonawców na roboty zamienne i dodatkowe.
 10. Uczestnictwo w odbiorach dostaw oraz przyjmowanie od dostawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym: gwarancje, instrukcje obsługi, warunki serwisowania) i przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu.
 11. Sprawdzanie, opiniowanie i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu protokołów wykonanych i odebranych robót.
 12. Potwierdzanie zgodności odbioru z fakturami wystawianymi przez dostawców. Załącznikiem do każdej faktury są protokoły odbioru dostaw.

 

 1. Odbioru od wykonawców całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwą eksploatację obiektów, kompletowanie ich i przedkładanie Zamawiającemu.
 2. W porozumieniu z Zamawiającym – konsultowanie i uzgadnianie z projektantami propozycji zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji umowy.
 3. Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą.
 4. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas:
 • rozbudowy istniejącego węzła oczyszczania mechanicznego,
 • budowy reaktora ARBF F600/3-1.D.1, pracującego automatycznie, składającego się z czterech komór,
 • budowy komory wylotowej,
 • budowy zespołu dmuchaw rotacyjnych,
 • budowy instalacji,
 • modernizacji istniejącego ciągu technologicznego,
 • robót towarzyszących.

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UPRAWNIEN INSPEKTORÓW NADZORU

Inspektor Nadzoru w specjalności: ogólnobudowlanej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Inspektor Nadzoru w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależące do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Inspektor Nadzoru w specjalności: elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia elektryczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Zamawiający dopuszcza połączenia funkcji poszczególnych osób – Inspektorów Nadzoru pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję warunków wymaganych dla tych funkcji.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 maja 2018 r.

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

                Oferta powinna:

                - być opatrzona pieczątką firmową,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

                - zawierać cenę netto i brutto.

                - być podpisana przez wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej: rgs@karsin.pl, poczt tradycyjnej lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 9 czerwca 2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie.

 

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.           Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena - 100%.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Laska pod numerem telefonu 58 687 33 22 wew 36.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

                Wzór formularza ofertowego.

Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo