-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 24-01-2018 | 08:10
data ostatniej modyfikacji: 24-01-2018 | 08:10
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin 24 stycznia 2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KARSIN


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Wiele, gmina Karsin

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 1 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, pokój nr 2 w godzinach 10°°- 13°°

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, pokój nr 2 o godzinie 10°°. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Karsin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędzie Gminy Karsin, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ww. nieprzekraczalnym terminie. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Karsin.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Karsin
Roman Brunke

Liczba odwiedzin: 65030
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo