-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 18-01-2018 | 11:03
data ostatniej modyfikacji: 18-01-2018 | 11:05
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin 18 stycznia 2018

Karsin, 18 stycznia 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Karsin


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiele

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XXVI/225/17 z 8 sierpnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miejscowości Wiele.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy skłądać na piśmie do Urzędu Gminy Karsin, ul. Długa 222,
83-440 Karsin w terminie do 28 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Ponadto, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam,
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierahących informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Rady Gminy Karsin Nr XXVI/225/17 z 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin, oraz wszczęto przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Karsin
Roman Brunke

Załączniki:
1. Kopia załącznika graficznego do Uchwały Rady Gminy Karsin Nr XXVI/225/17 z 8 sierpnia 2017 r.

Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo