-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 18-01-2018 | 10:53
data ostatniej modyfikacji: 18-01-2018 | 10:53
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Informacja Wójta Gminy Karsin 18 stycznia 2018

Wójt Gminy Karsin

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/209/17 Rady Gminy Karsin z dnia 21.06.2017 r. podaje się do publicznej wiadomości:
Nieruchomość niezabudowana oznaczona geod. nr 95/1 położona w obrębie Wdzydze Tucholskie, gm. Karsin, o powierzchni 100 m2 zapisana w KW GD1E/00017865/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie.
Cena wywoławcza brutto wynosi: 5 245,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100).
Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin działka stanowi tereny rozwojowe z m.p.z.p.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości po cenie ustalonej w tym wykazie przysługuje:

  • byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności  nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990 roku.

W związku z powyższym Wójt Gminy Karsin oczekuje w terminie 21 dni od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości - pisemnego oświadczenia osób w/w, iż korzystają z pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości po cenie podanej w wykazie.

Ostateczny termin składania pisemnych oświadczeń o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 8 lutego 2018 roku.


Wykaz będzie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń od dnia 17.01.2018 r. do dnia 08.02.2018 r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Karsinie ul. Długa 222, telefon 58 6873120.

Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo