-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 04-12-2017 | 13:02
data ostatniej modyfikacji: 04-12-2017 | 13:02
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin 04 grudnia 2017

Wójt Gminy Karsin

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/235/17 Rady Gminy Karsin z dnia 08.08.2017 r. podaje się do publicznej wiadomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona geod. nr 204/6 położona w obrębie Wdzydze Tucholskie, gm. Karsin, o powierzchni 0,0474 ha zapisana w KW GD1E/00017865/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie.
Cena wywoławcza brutto wynosi: 6 140,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).
Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin działka stanowi tereny rozwojowe z m.p.z.p.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości po cenie ustalonej w tym wykazie przysługuje:

  • byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990 roku.

W związku z powyższym Wójt Gminy Karsin oczekuje w terminie 21 dni od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości - pisemnego oświadczenia osób w/w, iż korzystają z pierwszeństwa nabycia tej nieruchomości po cenie podanej w wykazie.

Ostateczny termin składania pisemnych oświadczeń o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 27 grudnia 2017 roku.

Wykaz będzie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń od dnia 04.12.2017 r. do dnia 27.12.2017 r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Karsinie ul. Długa 222, telefon 058 6873120.

Liczba odwiedzin: 65031
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo