-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 29-03-2017 | 07:34
data ostatniej modyfikacji: 29-03-2017 | 07:34
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin 29 marca 2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Górki, gmina Karsinwraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, pokój nr 2 w godzinach 7:00-15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, pokój nr 2 o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Karsin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędu Gminy w Karsinie, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ww. nieprzekraczalnym terminie. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Karsin. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Karsin
mgr. inż. Roman Brunke

Liczba odwiedzin: 65033
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo