-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 02-03-2017 | 08:50
data ostatniej modyfikacji: 02-03-2017 | 08:50
wytworzył: Tomasz Urbański
««« powrót
Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin 02 marca 2017

Karsin, dnia 02.03.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Karsin
działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy w Karsinie z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2017.
OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU
W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPORTU MASOWEGO I REKREACJI ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

1. Rodzaj zadań i wysokość środków:
Organizacja sportu masowego i rekreacji oraz upowszechnianie kultury fizycznej polegająca na realizacji następujących dodatkowych zadań:

 • rozgrywki piłki siatkowej kobiet i mężczyzn;
 • turnieje tenisa stołowego dla mieszkańców gminy;

Środki przeznaczone na realizacje tych zadań stanowi kwota: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Zasady przyznawania dotacji:
Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i w szczególności powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Karsin a daną organizacją.
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane w całości do 31 grudnia 2017 roku. Szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie. Organizacja składająca ofertę powinna posiadać odpowiednie do tego celu wyposażenie oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w transzach.
4. Termin składania ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, należy składać w terminie do 24.03.2017 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83 – 440 Karsin. Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin.
Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • statut (potwierdzona kopia);
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok;
 • oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

Oferty, które nie spełnia wymogów formalnych oraz zostaną złożone po terminie, nie będą rozpatrywane
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Karsin ogłosi decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranej organizacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej gminy Karsin oraz w BIP.
Przy ocenie wniosków o wsparcie zadania będą brane pod uwagę:

 • możliwości realizacji zadania;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania;
 • atrakcyjność programu,
 • wcześniejsza współpraca z gminą Karsin w realizacji wspieranego zadania.

6. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Wójt Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Skarbnik Gminy Pani Jolanta Pietras tel. 58 687 33 22 wew. 43.

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań w 2016 r. w drodze otwartych konkursów ofert na organizacje sportu masowego i rekreacji wyniosła 140.000 zł.

 

Wójt Gminy Karsin
/-/ Roman Brunke

Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo