-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 13-02-2017 | 07:38
data ostatniej modyfikacji: 14-02-2017 | 12:00
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Ogłoszenie 09 lutego 2017

Karsin,  dnia 9 lutego 2017 r.

RGŚ.6721.1.2.2016/2017

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z Uchwałą XVI/134/16 Rady Gminy Karsin z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 22 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, w godzinach 7.00 - 15.00 w pokoju nr 2, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy Karsin: www.karsin.ires.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, o godzinie 11:00, w pokoju nr 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Karsin należy składać z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej  na adres Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, pokój nr 2;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: rgs@karsin.pl

 

Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo