-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia i komunikaty 

data publikacji: 13-02-2017 | 07:26
data ostatniej modyfikacji: 14-02-2017 | 12:00
wytworzył: Radosław Orlikowski
««« powrót
Ogłoszenie 09 lutego 2017

Karsin, dnia 9 lutego 2017 r.

RGŚ.6721.2.4.2016/2017


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, w godzinach 700 - 1500 w pokoju nr 2. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy Karsin: www.karsin.ires.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, o godzinie 12:00, w pokoju nr 2.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Karsin należy składać z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.
Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej  na adres Urzędu Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, pokój nr 2;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: rgs@karsin.pl.
Liczba odwiedzin: 65042
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo