-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki lokalne 

Prawo lokalne 
data publikacji: 10-01-2007 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 19-10-2017 | 08:41
wprowadził: Tomasz Urbański

I. Wysokość opłaty miejscowej.

Okres obowiązywania

Przedmiot opłaty

Stawka

Inkaso opłaty

Publikator

od 1 stycznia 2016 r.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających czasowo w następujących miejscowościach, w okresie od 1 czerwca do 30 września:

Wiele,

Borsk,

Wdzydze Tucholskie,

Wdzydze Tucholskie - Lipa,

Przytarnia.

 

1,50 zł

za każdy dzień pobytu

Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25%

pobranych opłat.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 3903

 

II. Wysokość opłaty targowej.

Okres obowiązywania

Stawka opłaty za każdy dzień handlu

Wysokość wynagrodzenia za inkaso

Publikator

od 1 stycznia 2016 r.

I. Opłata targowa pobierana we wsi Wiele podczas trwania uroczystości odpustowych:

25%

zainkasowanej kwoty

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 3904

1. Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej za każdy taki pojazd użyty do sprzedaży:

50,00 zł

2. Przy sprzedaży z samochodu o ładowności do 2 ton, platformy lub przyczepy za każdy taki pojazd użyty do sprzedaży

80,00 zł

3. Przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2 ton - za każdy taki pojazd użyty do sprzedaży

106,00 zł

4. Za zajęcie ławy lub stołu na cele związane ze sprzedażą (niezależnie od branży) - za każdy metr bieżący zajętej ławy, lady lub stołu pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 758,47 zł dziennie.

14,00 zł  

5. Za stragan lub kiosk na targowisku

69,00 zł

6. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp. - od 1 m2 zajętej powierzchni (pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 758,47 zł dziennie).

9,00 zł

7. Za sprzedaż kaset magnetofonowych i magnetowidowych

38,00 zł

8. Za sprzedaż płyt CD i DVD

38,00 zł

II. Opłata targowa pobierana na targowisku we wsi Karsin i Wiele:

- od stoiska do 4 mb zajętej ławy, lady lub stołu

20,00 zł

- za każde rozpoczęte, następne 4 mb, (pod warunkiem, że opłata nie przekroczy kwoty 681,54 zł dziennie).

20,00 zł

III. Opłata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin

- niezależnie od miejsca dokonywanej sprzedaży - poza wyznaczonymi targowiskami - od każdego stoiska.

 

50,00 zł

 

III. Wysokość podatku od nieruchomości. (od 1 stycznia 2017 r.) 

Przedmiot opodatkowania Stawka Publikator
1. Od gruntów:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 3905

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,86 zł za 1 m2 pow.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł za 1 ha pow.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
  • letniskowych
0,47 zł
  • pozostałych

               

1) tereny różne - Tr oraz inne tereny komunikacyjne - Ti (wg. ewidencji gruntów) 0,47 zł
  2) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,36 zł
 

3) grunty zabudowane i zurbanizowane na terenach ośrodków wypoczynkowych będące własnością osób fizycznych

0,47 zł
  4) inne zabudowane i zurbanizowane 0,36 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3,00 zł za 1 m2 pow.
2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych 0,74 zł za 1 m2
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej
  c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach ośrodków wypoczynkowych będących własnością osób fizycznych 22,86 zł od 1 m2 pow. użytkowej
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł od 1 m2 pow. użytkowej
  e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu surowcami wtórnymi (złom, papier, szkoło, plastik) 11,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej
  f) związanych z prowadzeniem ziałalności gospodarczej w zakresie obsługi i zaopatrzenia rolnictwa 6,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej
  g) związanych z udzilaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej
  h) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
  - letniskowych 7,68 zł
  - budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,70 zł
  - budynki na terenach ośrodków wypoczynkoweych będące własnością osób fizycznych 7,68 zł
  - pozostałych 6,70 zł
3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7.

 

IV. Wysokość taryfy za wodę z wodociągów zbiorowych i wysokość taryfy za ścieki.

Okres obowiązywania

Stawka opłaty za wodę

Opłata za ścieki

Publikator

od 1 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

2,68 zł + VAT za 1 m3

5,28 zł + VAT za 1 m3

nie podlega publikacji

 

Liczba odwiedzin: 64809
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo