-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wójt Gminy Karsin 

Wójt Gminy 
data publikacji: 11-01-2007 | 11:38
data ostatniej modyfikacji: 17-01-2012 | 07:40
wprowadził: Tomasz Urbański

mgr inż. Roman Brunke

tel: 58 687 33 22
fax: 58 687 31 20

e-mail: ug@karsin.pl  

Wójt Gminy przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 8.00 - 10.00 oraz w każdym innym terminie po uzgodnieniu z Sekretariatem


KOMPETENCJE WÓJTA GMINY

Do zakresu zadań Wójta należy:
1.reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2.podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4.zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5.okresowe zwoływanie narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6.koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7.rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8.udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9.czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11.upoważnianie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Liczba odwiedzin: 64806
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo