-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Karsinie 

Urząd Gminy 
data publikacji: 11-05-2006 | 08:49
data ostatniej modyfikacji: 11-05-2006 | 08:49

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Karsinie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Karsin zwany dalej Regulaminem, określa:
1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Karsin zwanego dalej Urzędem,
2. organizację Urzędu,
3. zasady funkcjonowania Urzędu,
4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów (referatów, stanowisk pracy) w Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Karsin
2. Radzie  - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Karsin.
3. Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Karsin, Sekretarza Gminy Karsin, Skarbnika Gminy Karsin oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karsinie.

§ 3

1. Urząd  jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedziba Urzędu mieści się w Karsinie, ul. Długa 222.

§ 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach: 700  -  1500
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy.


Rozdział II
ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  URZĘDU

§ 5

1.Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji, oraz Wójta.
2.Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie  warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie :
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumień komunalnych.

§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych  przez organy Gminy,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania  oraz załatwiania skarg i wniosków.
4) przygotowywanie materiałów do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów gminy,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał  organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
– przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
– prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
– przechowywanie akt,
– przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy -  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.


Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
1) Referat  Finansów i Budżetu  (Fn)  
2) Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USC)
3) Referat Rolnictwa, Promocji i Integracji Europejskiej (Rlg)
4) Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Bgk)
5) Referat Organizacyjno - Gospodarczy (Or)
6) Pełnomocnik d/s  Profilaktyki Antyalkoholowej   (Pp.)
2. Na czele referatów stoją kierownicy.

§ 8

1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
2. Referatami  kierują  kierownicy.

§ 9

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu natomiast zasady podpisywania pism określa
zał. nr 2.


Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA  URZĘDU

§ 10

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4. jednoosobowego kierownictwa,
5. planowania pracy,
6. kontroli wewnętrznej,
7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty oraz wzajemnego współdziałania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 13

 Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 15
 
1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 16

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.


Rozdział V
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA,  SEKRETARZA  GMINY I  SKARBNIKA  GMINY

§ 17

Do zakresu zadań Wójta należy:
1. reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,
2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5. okresowe zwoływanie narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11. upoważnianie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 18

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie  sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
1. opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
2. opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach,
4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
8. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
9. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
10. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 19

Do zadań  Skarbnika należy:
1. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
2. kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI

§ 20

1. Do wspólnych zadań Referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz  projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i jednostkom pomocniczym Gminy  w wykonywaniu ich  zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy, 
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5) współdziałanie z Referatem Organizacyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego Referatu,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego Referatu,
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany Referat podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
12) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.
2. Ogólne obowiązki kierowników Referatów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu,

§ 21

Referat  Finansów i  Budżetu

1. Kierownikiem Referatu Finansowego  jest Skarbnik Gminy .
2. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) opracowanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,
2) sporządzanie projektów rocznego budżetu gminy i jej jednostek   pomocniczych  oraz przedkładanie  go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
3) bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresów  informowania  organów gminy o przebiegu tej realizacji,
4) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy /wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja/,
5) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy m .in.         terenowych, gospodarki gruntami, sportu, kultury, gospodarki mieszkaniowej w porozumieniu z właściwymi referatami i jednostkami gminy,
6) negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na przejmowanie bądź przekazywane zadania zlecone,
7) przygotowanie projektów uchwał rady  gminy w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
8) prowadzenie spraw płacowych pracowników organów i Urzędu gminy,
9) prowadzenie spraw kasowych urzędu,
10) prowadzenie ewidencji mienia gminy,
11) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości,
12) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach gminy,
13) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
14) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy,
15) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy.

§ 22
Referat  Spraw  Obywatelskich i  Zarządzania  Kryzysowego

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1)  udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie  zbiórek publicznych,
2)  dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzaniem zbiórek publicznych,
3) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
4)  wykonywanie zadań z zakresu spraw wojskowych i obrony cywilnej, ustalone odrębnymi przepisami,
5)  realizowanie ustawy o aktach stanu cywilnego ,
6)  współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania  w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7)  ewidencjonowanie  działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych prowadzenie spraw  OSP, OC, kancelarii tajnej.
8)  Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem  Gminnego Zespołu Reagowania  Kryzysowego.

§ 23

Referat Rolnictwa, Promocji i  Integracji  Europejskiej

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska
należy w szczególności:
1) przedstawienie  gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe założenia Rady Gminy i jej komisji,
2)współdziałanie ze  służba kwarantanny i ochrony roślin w zakresie
   sygnalizacji pojawienia chwastów, chorób i szkodników w uprawach i 
   nasadzeniach oraz nadzór nad ich  zwalczaniem,
3) koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie właściwej organizacji kontrolowanego rozrodu zwierząt,
4) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji  profilaktyki weterynaryjnej,
5) opracowanie wspólnie ze służbami doradczymi planu upowszechnieniowo -wdrożeniowego i szkoleń oraz kontroli  jego realizacji,
6) współdziałanie ze służbami  inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,
7) ochrona terenów rolnych i leśnych,
8) opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
9) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny,
10) współdziałanie z  instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska,
11) występowanie w sprawach naruszeń przepisów z zakresu ochrony  środowiska,
12) zgłaszanie państwowej inspekcji sanitarnej przypadków chorób zakaźnych,
13) organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania  kultury, sportu i rekreacji,
14) nadzór i kontrola nad działalnością programową ośrodków kultury,
15) prowadzenie rejestru działalności gospodarczej,
16) prowadzenie i naliczanie należności związanych z zaopatrzeniem wsi w wodę,
17) promocja turystyczna gminy, prowadzenie spraw z zakresu turystyki, sportu i rekreacji.
18) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i rozbudową sieci wodociągowej,
19) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i piwa.

§ 24

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Do zakresu  działania Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej należy
w szczególności:
1) opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i programów z zakresu budownictwa,
2) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) wyposażenie tych zasobów w urządzenia komunalne  i sieć uzbrojenia terenu,
4) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
5) gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi /inwestowanie, remonty eksploatacja, czynsze i opłaty, ewidencja, umowy najmu i inne/,
6) prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków,
7) wnioskowanie ustanowienia na terenie gminy stref ochronnych,
8) dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych,
9) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem szacunków wartości budynków, lokali, urządzeń i gruntów będących własnością komunalną gminy,
10) gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
11) określanie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne oraz naliczanie należności z tego tytułu,
12) dysponowanie środkami gospodarki gruntami,
13) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie,
14) zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi,
15) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania, lub zarządu,
16) wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości,
17) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd  nieruchomościami,
18) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
19) zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,
20) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane,
21) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie propozycji cen działek i ich zbywanie w porozumieniu z Referatem Rolnictwa,
22) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
23) regulowanie spraw związanych z użytkowaniem terenów gminnych pod działalność usługowo-handlową, gastronomiczną oraz rekreacyjną,
24) nadzór nad gminnym  składowiskiem odpadów,
25) prowadzenie inwestycji komunalnych,
26) nadzór nad robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi,
27) organizacja przetargów, nadzór nad realizacja przepisów ustawy zamówień  publicznych z zakresu spraw komunalnych.


§ 25

Referat Organizacyjno - Gospodarczych

Do zakresu  działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
2) prowadzenie zbioru aktów prawnych,
3) obsługa centralki telefonicznej, telefaksu, modemu,
4) obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta,
5) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę z pracownikami urzędu, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowania i nagradzania,
6) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu, przedszkola, pracowników GOPS i biblioteki gminnej,
7) prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz spraw socjalnych pracowników i ich rodzin,
8) prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny pracy, listy obecności oraz książki wyjść i wyjazdów służbowych,
9) obsługa Rady Gminy i jej organów,
10) prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków Komisji,
11) organizacja zebrań wiejskich oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie,
12) nadzór nad realizacją wniosków samorządów wiejskich,
13) prowadzenie spraw miejsc pamięci narodowej,
14) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, organizacja przetargów,
15) zakupy materiałów  biurowych, zlecanie konserwacji i napraw sprzętu biurowego,
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych,
17) zapewnienie obsługi gospodarczej Urzędu oraz transportu pracowników i materiałów.

§ 26

Pełnomocnik  ds. profilaktyki  AA

1. Sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Programu Profilaktyki Uzależnień oraz czuwanie nad jego realizacją.
2. Prowadzenie i obsługa Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań wobec osób uzależnionych (przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe, kompletowanie dokumentów do Sądu Rodzinnego).
4. Współpraca ze szkołami w zakresie  realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
5. Współpraca z lekarzami i pozostałym personelem medycznym w gminie w celu udzielania wcześniej pomocy osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy w rodzinie.
6. Współdziałanie z Policją, Sądem Rejonowym, Prokuraturą.
7. Zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych zawodów stykających się w swej pracy z osobami  z  problemem alkoholowym i członkami ich  rodzin.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Załączniki nr 1 -3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 28

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

§ 29

Zakres działania jednostek organizacyjnych gminy regulują ich statuty /regulaminy organizacyjne/ nadane tym jednostkom w obowiązującym trybie.

§ 30

Szczegółowe wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych zawierają zakresy czynności tycz pracowników.

§ 31

Traci moc uchwała Nr XV/2/2000 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Karsin.

§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin: 64806
Urząd Gminy w Karsinie r.
Realizacja: Ideo